fredag , 19 december 2014

Nyheter

BETTY HAMMAR i sin farfars ärvda schäslong.

Höghusbygge ger fel känsla i kulturmiljön

- Herr­gårds­bac­kens före­slagna hög­hus­be­byg­gelse ska­par fel känsla. Sam­hälls­pla­ne­rarna måste börja tänka i kul­turmiljö! Betty Ham­mar, 83, vet vad hon talar om. Hela sitt vuxna liv har hon ägnat åt kul­tur och kulturfrågor. Tidigt enga­ge­rade hon sig poli­tiskt i Folk­par­tiet och via sina poli­tiska upp­drag fick hon också upp­dra­get att utreda ...

Läs Mer »

Fick ett tips utifrån

Igår med­de­lade Lerums kom­mun att man poli­san­mält en leve­ran­tör för miss­tanke om bedrä­geri och över­fak­tu­re­ring. –Vill någon gå runt reg­lerna så går det, säger kom­mun­di­rek­tör Håkan Pettersson. Miss­tan­karna om de sal­tade fak­tu­rorna väck­tes då för­valt­ningen fick indi­ka­tio­ner från utom­stå­ende att något inte stod rätt till. När de själva bör­jade gräva ...

Läs Mer »

Vill förenkla för lokal upphandling

För lokala, mindre före­tag har det varit svårt att vinna en upp­hand­ling med Lerums kom­mun. Nu kan det bli änd­ring på den saken. I vec­kan bjöd kom­mu­nen, med närings­livs– och turis­m­an­sva­rig Åsa Qvist som ini­ti­a­tiv­ta­gare, in lokala före­ta­gare till ett semi­na­rium om upp­hand­ling. Ett fem­ton­tal före­ta­gare del­tog. Hans Hell­berg, vd ...

Läs Mer »

Lerums kommun polisanmäler företag

Lerums kom­mun har poli­san­mält en leve­ran­tör med miss­tanke om att före­ta­get har skic­kat fak­tu­ror med för höga belopp under flera års tid. En ini­tial gransk­ning av ett 20-tal fak­tu­ror visade att det fanns fog för miss­tanke om överdebitering. Genom att jäm­föra under­lag från före­ta­gets under­le­ve­ran­tö­rer fram­går att under­le­ve­ran­tö­rer­nas fak­tu­ror är ...

Läs Mer »

LISA vill ge unga hoppet tillbaka

De flesta ung­do­mar i Lerum arbe­tar eller stu­de­rar. För den som var­ken gör det ena eller det andra finns ris­ken att halka utan­för på rik­tigt. På LISA — Lerum i sys­sel­sätt­ning och arbete — ges extra stöd till de som behöver. Sedan i hös­tas finns arbets­mark­nads­en­he­tens verk­sam­het LISA i nya ...

Läs Mer »
Julkören medverkade vid Hillefors Grynkvarn.

Hillefors Grynkvarn lyckades skapa julstämning

Trots det gråa och leriga novem­ber­väd­ret så lyc­ka­des Hil­le­fors Gryn­kvarn att skapa en här­lig jul­stäm­ning på sin jul­mark­nad i hel­gen. Det vim­lade av tom­tar, gra­nar, ljus­be­lys­ningar, glögg, pep­par­ka­kor, lus­se­bul­lar och körsång. Solen tit­tade fram sam­ti­digt som tem­pe­ra­tu­ren sjönk ner mot nol­lan. Det kalla väd­ret gjorde nog sitt till att skapa jul­stäm­ning, ...

Läs Mer »

Nyheter

 • Sigroth om kritiken mot Herrgårdsbacken

  I alla för­tät­nings­pro­jekt upp­står kon­flik­ter. Kom­mu­nens ansvar för sam­hälls­pla­ne­ringen inne­bär en svår balans­gång mel­lan det all­män­nas behov och de sär­in­tres­sen som finns menar Maria Sigroth, chef för Sek­tor sam­hälls­bygg­nad i Lerums kommun. I tis­dags gick tiden ut för sam­råd gäl­lande detalj­plane­för­sla­get på Herr­gårds­bac­ken. Kring hela plan­för­fa­ran­det — för Floda cent­rum i all­män­het och ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Folkstorm mot Herrgårdsbacken

    Drygt ett hund­ra­tal män­ni­skor är kri­tiska till kom­mu­nens pla­ne­rade bygg­na­tion på Herr­gårds­bac­ken i Floda 3:20. Kri­ti­ken vän­der sig dels mot själva han­te­ringen av ären­det, dels mot bygg­na­tio­nen som sådan. Många kän­ner sig lurade av att det från bör­jan utlo­va­des låga bygg­na­der på den obe­byggda tomen nedan­för Säte­riet, som med tiden ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Nya kommunalråd på halvtid

  Mil­jö­par­ti­ets Rut­ger Frid­holm och Folk­par­ti­ets Lill Jans­son nomi­ne­ra­des på mån­dags­kväl­len till nya kom­mu­nal­råd av sina respek­tive partimedlemmar. Åter­står Cen­ter­par­ti­ets kan­di­dat som utses på med­lemsmö­tet nästa mån­dag. Sedan är majo­ri­te­tens kom­mu­nal­råds­kvar­tett kom­plett. Den­nis Jeryd (S) blir kom­mu­nal­råd på hel­tid, övriga tre pos­ter är på halv­tid och med ansvar för olika sek­to­rer. Rut­ger Frid­holm ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Kulturpriset till Hillefors grynkvarn

  Hil­le­fors Gryn­kvarns Musei­för­e­ning till­de­las Lerums kul­tur­pris 2014. Hallå där, Bir­gitta Wal­den­borg, sek­re­te­rare i för­e­ningen sedan 30 år. Grat­tis! Vad bety­der utmär­kel­sen för er? –Det är en ära att få pri­set. En ära och ett bevis på upp­skatt­ning. Även om det inte inne­bär några pris­pengar. Det är bra reklam för för­e­ningen och vår ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Tema trädgård. Förslag på utformning av aktivitetsparken i Floda.

  Tre förslag på parkleken — eleverna bestämmer

  Under vecka 47 får ele­ver på sko­lorna i Floda rösta fram det för­slag på utform­ningen av akti­vi­tets­par­ken som de vill ska vinna och genom­fö­ras under 2015. För­sla­gen sit­ter uppe i sko­lorna under vec­kan, och genom dis­tri­bu­e­rade röst­kort kom­mer ele­verna kunna rösta på det för­slag de vill ska vinna. Kon­sul­ten Tyréns har tagit ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Huset mellan järnvägen och rondellen ligger intill Stenkullens industriområde.

  Bilskrot i vardagsrummet

  Om du tyc­ker att huset vid ron­del­len i Sten­kul­len utgör en sorg­lig syn kan vi med­dela att insi­dan är rena rama skräckupplevelsen. Vän­ner av bygg­nads­vård får tårar i ögo­nen vid anblic­ken av kåken som en gång i tiden måste ha varit ett vac­kert hus med fina snic­ke­ri­de­tal­jer. Inklämd på en ...

  Läs Mer »

Nyheter

Nyheter

 • Lerums tjejer snabba att hitta jobb

  Lerum har en rela­tivt låg ung­doms­ar­bets­lös­het jäm­fört med andra kom­mu­ner. Sta­tisti­ken visar dock på stora köns­skill­na­der. Tje­jerna får snab­bare jobb — men ofta del­tid och timanställningar. Ande­len arbets­lösa 18–24-åringar i Lerums kom­mun är nio pro­cent. Genom­snitts­siff­ran för hela Västra Göta­lands­re­gi­o­nen är knappt 14 pro­cent och snit­tet för hela Sve­rige är 15 pro­cents ung­doms­ar­bets­lös­het (sep­tem­ber 2014). –Det ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • DEBATT om Herrgårdsbacken: “Vi känner oss lurade”

  Kom­mu­nens han­te­ring av Floda­om­rå­det Herr­gårds­bac­ken har väckt kri­tik på flera punk­ter. På tis­dag den 18 novem­ber går sam­råds­ti­den ut för berörda att ge syn­punk­ter på de utställda för­sla­gen. Sig­na­tu­ren “Besvikna floda­bor” skriver: Efter alla fina visio­ner och vackra löf­ten, från kom­mu­nens sida, om att utveckla Floda cent­rum till­sam­mans med oss som ...

  Läs Mer »

Nyheter

 • Angelica Wallentin arbetar på Sävegårdens byggarbetsplats.

  Hon basar på bygget

  Bara 21 år och redan bygg­bas. Flodatje­jen Ange­lica Wal­len­tin fick jobb under sista året på Chal­mers och är nu arbets­le­dare för de åtta snic­karna på Säve­går­dens bygge. Alla hen­nes arbets­kam­ra­ter är män. –Jag var lite rädd att de skulle se ner på mig i bör­jan, säger Ange­lica. Kanske inte så myc­ket ...

  Läs Mer »

Bild & Film

Tror inte jag gett upp, bara vilar mig lite.

Vi kommer tillbaka med förnyade krafter och fler journalister vecka 33..

titti_semester

×